دانلود رمان عشق مشکی  از محبوبه77 لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق مشکی pdf از محبوبه۷۷ لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان محبوبه۷۷ مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان عشق مشکی

چند سال بود ندیـده بودمش دلم براش تنگ شـده بود

زل زده بودم به سقف و دراز کشیـده بودم رو تخت یعنی مـیشـه یه روز دوباره ببینمش؟

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان پیچ شمرون

قسمت اول رمان عشق مشکی

از دانشگـاه خارج شـدیم. با دوستم السا رفتیم بیرون که وسط راه گفت:

+جواب پدر مادرمو چی بدم مـیـدونی که گیر مـیـدن السا یه کـافه نزدیک اینجا مـیشناسم بریم؟

+خـوب بریم دوستم برو بابا تـو هم همش مـیگی گیر مـیـدن گیر مـیـدن

-حاال شـدی دختر خـوب

رفتیم سمت کـافه و یه مـیز خالی بود و نشستیم و گـارسون اومد گفت:

امرتـون چی مـیل دارین؟

– قهوه

+یه اسپرسو لطفا

گـارسون یادداشت کرد و رفت.

السا گفت : کـافه دنجیه اینجا زیاد مـیام

+آره خیلی خـوشگله و همم شلوغ

داشتیم حرف مـیزدیم که گـارسون سفارشا رو آورد و گفت: امر دیگـه ندار ین؟

+ممنون خیر ممنون

با یه لبخند به السا نگـاه کردم و یه دفه گفت: رونا این پسره رو به رویی رو مـیبینی همـین که پشت من نشستـه

گفتم: آره عزیزم چطور؟

حس مـیکنم مـیخ شـده رو من

حس نکن السا تـو حس نکنی راحت تری

یه چشم غره بهم رفت گفت: خـوشگل ترین پسر دانشگـاست مـیگن به هیچ دختری محل نمـیـده

+به درک منم بهش محل نمـیـدم

پاشـد و گفتم کجا مـیریاه رونا خیلی بیشعوری

+گوه نخـور السا بشین سره جات مـیرم شماره بدم

-اگـه به تـو باشـه دوتامون مـیترشیم

داشت مـیرفت که گفتم السا دیوونه بیا اینجا

+برو بابا تـو هم ب یا

دستمو گذاشتم رو سرم و آروم گفتم زمونه برعکس شـده عوض اینکه اون بیاد شماره بده این رفت شماره بده.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان