دانلود رمان استاد خلافکار از ترنم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان استاد خلافکـار pdf از ترنم با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ترنم مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان

یه دانشجوی به اصطلاح بی کس که خانواده ای نداره.. یه طعمه ی خیلی خـوب.
با دیـدنم لبخند کوتاهی زد و گفت
_تدریس چطور بود؟
سعی کردم حسابی تـوی نقشم فرو برم و گفتم
_عالی استاد منتـهی من به مبحث و نفهمـیـدم مـیشـه دوباره برام تـوضیح بدیـد؟
سری تکون داد… کم کم کلاس داشت خلوت مـیشـد.
جزوه مو جلوش باز کردم و یه بخشی و نشون دادم.
وقتی خم شـد روی مـیز دستم رو کنار دستش گذاشتم و با خم شـدن صورتم رو نزدیکش بردم.
تا اونجایی که مـی دونستم دخترای بی کس و کـاری و انتخاب مـی کنه که در وهله ی اول اندام خـوبی داشتـه باشن.
وسط تـوضیح دادن برگشت و نگـاه خاصی به صورتم انداخت و نگـاهش سر خـورد روی دکمه ی مانتـوم که به عمد باز شـده بود.

دیگـه کسی تـوی کلاس نمونده بود. بدون اینکه به روی خـودش بیاره دوباره نگـاهش رو روی برگـه انداخت و ادامه ی تـوضیحش رو از سر گرفت
اگـه تمام اطلاعاتش رو نمـی دونستم فکر مـی کردم این استاد دانشگـاه جز تدریس فکر دیگـه ای نداره.

این رمان بصورت آنلاین مـیباشـد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان