دانلود رمان رد پای اشتباه عشق  از بهار کرمی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان رد پای اشتباه عشق pdf از بهار کرمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان بهار کرمـی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان رد پای اشتباه عشق

با تنی خیس از عرق از خـواب پریـدم.

باز هم همون کـابوس همـیشگی.

کی مـی خـواست دست از سرم برداره!؟

کی مـی خـواست تموم شـه؟

حتی بعد از دو سال از ذهنم پاک نشـده بود!

دوسال گذشتـه بود اما باز این کـابوس های لعنتی نمـی خـواستن دست از سرم بر دارن!

چشم هام و بستم، نفس عمـیقـی کشیـدم و سعی کردم همه ی این حس های گنگ رو از خـودم دور کنم.

لعنتی نمـی شـد!

رمان پیشنهادی:دانلود رمان اربابی در ایران قدیم مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان رد پای اشتباه عشق

از روی تخت بلند شـدم و به ساعت سفیـد طلایی روی دیوار خیره شـدم؛ ساعت از پنج گذشتـه بود!

به سمت دستشویی رفتم، دستم و پر از آب کردم و به صورتم زدم.

از تـوی آینه به چهره بی روحم نگـاهی انداختم.

چقدر با خـودم غریبه شـده بودم!

کسی که تـوی آینه بود با من فرق داشت!

چقدر تغییر کرده بودم!

بغض‌بدی گلوم رو چنگ انداخت.

چه لاغرو بی روح شـده بودم!

به اتاقم برگشتم، روی تخت نشستم و به آرومـی دراز کشیـدم.

لعنتی کی مـی خـوای دست از سرم برداری؟

کلافه پتـوی گل بافت سفیـد رنگم رو روی سرم کشیـدم و نفهمـیـدم کی

به خـواب رفتم.با تابش ش دی د نور چشم هام و باز کردم .

لاله پلک نمـی ه بازم رو باز تر کردم .

چشم هام باز تر از این نم ی شـد! دوبار ه پلک هام رو ر وی هم گذاشتم.

اما با بلند شـدن صدای گو شیم خـواب از سرم پری د…

لعنتی نثار فرد پشت خط کردم و جواب دادم

چیه؟نشـد من یه بار زنگ بزنم تـو درست جواب..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان