دانلود رمان شاهین عزیزم به گوشم  از فاطمه قربانی 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شاهین عزیزم به گوشم pdf از فاطمه قربانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فاطمه قربانی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان شاهین عزیزم به گوشم

قصه از اونجایی شروع شـد که همه اطرافیانم بهم خیانت کردند. زخم زدند

و از پشت بهم خنجر زدند. شایـد از سادگیم بود…شایـد اطرافیانم لیاقت

اعتماد رو نداشتند. فکرش رو نمـیکردم که بهترین دوستم

مسبب زندان رفتن من بشـه اما.

رمان پیشنهادی:دانلود رمان سرنوشت یک مرد سامان

قسمت اول شاهین عزیزم به گوشم

برگشتم و یه لبخند مصنوعی زدم.

به پسره نگـاه کردم که داشت شیطون نگـاهم مـیکرد.

بعد چند ثانیه لبخند مرموزی زد و گفت:آنوشا خانوم جواب منو ندادیا

آنو_خاله بیا پیشم بشین

رفتم کنارش رو تخت نشستم و گفتم:جونم خاله؟

سرشو پایین انداخت و گفت:خاله این عموهه دکتر جدیـده…

االنم گفت زنش مـیشم یا نه…خاله من جوابشو چی بدم؟

نمـیـدونستم از این که این پسره همون دکترست که از آمریکـا

اومده تعجب کنم یا بخندم که از آنو خاستگـاری کرده.

فکر مـیکردم قراره با یه پیر مرد بد اخالق و شکم گنده رو به رو بشم.

_عزیزم عمو شوخی مـیکنه…مـگـه نه دکتر رادفر؟

ابرویی باال انداخت و گفت:بله دکتر محبی راست مـیگن

چشمام گرد شـد.

فامـیلی منو از کجا مـیـدونه؟

رو به آنو کرد و گفت:این همون خالتـه که گفتی خیلی دوستش

داری و هر روز موهاتـو برات درست مـیکنه و خیلی خـوشگله؟

آنو با ذوق گفت:آره همونه…خـوشگله نه؟

بدون این که جواب بده بلند شـد و گفت:خب…من دیگـه برم

آنو_عمو بازم بیا پیشم

ب*و*س*ه ای به موهای آنو زد و گفت:باشـه خـوشگلم

نگـاه بی تفاوتی بهم انداخت و رفت بیرون.

با صدای دلخـوری گفتم:آنو خانوم نو که اومد به بازار کهنه شـدش دل آزار آره؟

آنو_خاله ناراحت نشیا…من تـو رو بیشتر

دوست دارم ولی به عمو نگیا ناراحت مـیشـه.

لبخندی زدم.

_باشـه

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان