دانلود رمان عشق بی رحم از رز آبی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

 دانلود رمان عشق بی رحم pdf از رز آبی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان رز آبی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

دل آرام

تنم مثل کوره مـیسوزه‌ زیر دلم درد مـیکنه‌ حالم خـوب نیست حالم اصلا خـوب نیست روی تخت دراز کشیـدم و مثل مار به خـودم مـی پیچم صدای بستـه شـدن در و مـیشنوم و حتی نای تکون خـوردن ندارم

دل آرام دلی جان؟

دارم خفه مـیشم

در اتاق و که باز مـیکنه با دیـدنم دستـه گل از دستش مـی افتـه و سمتم مـیـدوه:

چیشـده؟

دلی؟

هیچی

عصبی زیر سرم و مـی گیره و بلندم مـیکنه:

هیچی رنگت پریـده

تب داری

بعد مـیگی هیچی؟

کلافه کمک مـیکنه بشینم مانتـو و شالمو مـیاره و تنم مـیکنه خستـه مـیگم:

بزار بمـیرم ارتان

مکث مـیکنه نگـام مـیکنه گیج مـیپرسه:

چی؟

بزار بمـیرم خستم

چرند نگو دلی سگ نکن منو

شال و روی سرم مـی ندازه و کمک مـیکنه بلند شم:

از کی اینجوری شـدی و یه زنگ نزدی به من؟

نیم ساعت

دل درد داری؟

به ماشین که مـیرسیم سوار مـیشم پشت فرمون مـیشینه و حرکت مـیکنه نگران نگـام مـیکنه:

سردتـه تب و لرزی؟

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان