دانلود رمان شیخ عرب  از غزل

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شیخ عرب pdf از غزل با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان غزل مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه/هیجانی

     خلاصه رمان شیخ عرب

شیخی که دیوارهای از سنگ نامرئی ب دور خـود کشیـده است و

هیچکس‌نمـیتـواند بجز ناتلی از ان عبور کند….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عشق در ضربات پنالتی

قسمت اول رمان شیخ عرب

بلیط هوایپمارو گرفتم فردا قرار شـد برم دبی

من نمـیخام برم دبی هوففف ب اجبار بابا بایـد مـیرفتم

دبیو هیچوقت دوس ندارم و نخـواهم داشت

رو مبل نشستم کنترل تلویزیونو گرفتم رفتم سمت شبکه های جم فیلم ببینم….

دا داد رو به اِحمد گفتم(با زبان عربی):یعنی چی نمـیشـه سرمایه گزاری کرد تـو منو مسخرع مـیکنی؟؟

احمد ی قدم عقب رفت معلوم بود ترسیـدع چون وقتی من عصبی شم ینی تـوفان

رفتم سمتش یقشو گرفتم چسبوندم ب دیوار گفتم:یا من فردا اون سرمایه گزاریرو مـیکنم یا کسی ک باعثش شـدرو

مـیگـامممم فمـیـدییییی؟

سر تکون داد یقشو ول کردمو ازش دور شـدم چنتا نفس عمـیق کشیـدمو گفتم:کی باعث شـده؟

احمد:قوم زیـدوالله

بازم اونا بازماوناا

با عصبانیت ی مشت زدم ب دیوار گفتم:مـیتـونی بری

احمد رفت نشستم رو صندلی سرمو گرفتم تـو دستام

من ی درسی ب شما بدم!حالا ک دارین هارم مـیکنین تا جنگ شـه پس شـه

گوشیو ورداشتم زنگ اسامه زدم بعد چقد درو زداومد داخل

من:اسامه افرادو جم کن فردا زنگ قوم زیـدوالله بزن بیان وسط مـیـدون بگو شیخ شمارو ب مبارزه دعوت کرد…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان