دانلود رمان خدمتکار اجباری  از گیسو

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خدمتکـار اجباری pdf از گیسو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان گیسو مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

شب تـواتاقم پشت کـامپیوتر بودم که شیرین اومد تـو و رو تخت نشست و گفت:

– چرا شام نخـوردی؟

– مـیل نداشتم

با شک بهم نگـاهی انداخت و گفت:

– چی شـده آنا؟

– چی چی شـده؟

– چرا مثل همـیشـه نیستی؟ انگـار ناراحتی. با آرش حرفت شـده؟

با یاد اینکه از یه هفتـه هم گذشت و آرش هنوز برنگشتـه بود اخمام رفت تـو هم ولی چیزی به روم نیاوردم و گفتم:

– نه بابا. امروز مشتری تـو مغازه زیاد بود خستـه شـدم

– مثلاً من نمـیفهمم تـو از چیزی ناراحتی یا خستـه ای؟ بگوچی شـده

با کلافگی گفتم:

– ای بابا چرا یه چیزی که اصلاً وجود نداره رو انقدر پیش خـودت بزرگ مـیکنی؟

– یعنی مطمئن باشم چیزی نیست؟

– آره عزیزم مطمئن باش. چیزی نیست

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان