دانلود رمان قدرت دریای من  آزاده منزه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قدرت دریای من pdf آزاده منزه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان آزاده منزه مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

تـو اوج خـواب بودم که احساس کردم چیزی نـ ـوازشگونه روی صورتم کشیـده مـیشـه از حالت بیـدار کردنش فهمـیـدم سعیـده.

بیـدار شـده بودم اما چشامو باز نکردم یه حس آرامشی بهم دست مـی دادبا نـ ـوازشاش.

یه لحظه به این فکر کردم که خـوش به حال زنش من که خـواهرشم اینطوری آروم مـیشم وای به حال اون.

از فکر خـودم لبخند محوی زدم اما زود جمعش کردم نبایـد مـیفهمـیـد من بیـدار شـدم

باز مـیخـواستم بخـوابم که گونشو به گونم چـ ـسبوندو گفت:جوجوی من چطوره؟

اه اعصابم خـورد شـد نشـد یه بار مثل آدم خـودمو به خـواب بزنم به حالت التماس گفتم:

سعیـد فقط یه کم دیگـه بخـوابم!گونمو بـ ـوسیـدو گفت:ن

این رمان بصورت آنلاین مـی باشـد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان