دانلود رمان تقدیرم  از حدیث رسولی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تقدیرم pdf از حدیث رسولی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان حدیث رسولی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/پلیسی/طنز

خلاصه رمان تقدیرم

داستان تقدیر در رابطه با زندگي دختري که از بچگي عاشق پلیس شـدن بوده و باالخره بعد از رسیـدن به این شغل مسیر

زندگیش کـال عوض ميشـه

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تلنگر

قسمت اول رمان تقدیرم

از وقتي که حرف زدن رو یاد گرفتم عاشق اسلحه شـده بودم از وقتي که راه رفتن رو یاد گرفتم عاشق پلیس شـدن بودم

زندگي من با همه ي دخترها فرق داشت! از خانواده متـوسط و افکـاري متـوسط تر بودم

پدرم سرگرد بود و من هم دلم ميخـواست یه روزي مثل اون بشم اما مادرم متغیر بود! اون معتقد بود که جنس مونث به درد این

کـار نميخـوره! معتقد بود دختر بایـد بشینه تـو خـونه و کـار آشپزي یاد بگیره و در یک کـالم بایـد خانومي کنه به مادرم و عقایـدش

احترام مي گذاشتم اما خـوب ميدونستم آدمي نبودم که یک جا بشینم و خانمي کنم دختري نبودم که سرم پایین باشـه و آسه برم و

آسه بیام

من سرشار از هیجان بودم هیجاني که اجازه نميداد آدم هاي اطرافم رو آنالیز و استنتاج نکنم اجازه نميداد به چشم هاي

طرف مقابلم زل نزنم تا رنگ چشم هاش رو بفهمم در یک کـالم اجازه نميداد دختر آرومي باشم

یه چیزي رو خـوب ميدونستم نام من یعني تارا دختري که معني اول اسمش آسمان بود و معني دومش اسب سرکش

درستـه! سرکشي بودم رام نشـدني و این افکـار خـودم بود و نميدونستم سرنوشت غالده اي به دور گردنم خـواهد انداخت که من

رو رام خـواهد کرد

 سالم بود که وارد پاسگـاه پلیس شـدم در اون زمان هنوز دانشجو بودم پدرم در این چند سال با ارتقا هاي فراوان رئیس پلیس

شـده بود اوایل اونقدر هیجان داشتم که ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان