دانلود رمان کوله بار تنهایی از زهرا نبی لو 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان کوله بار تنهایی pdf از زهرا نبی لو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا نبی لو مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان کوله بار تنهایی

وقتی پای کسی تـو زندگیت باز بشـه خیلی سختـه که رد پاش رو پاک کنی مخصوصا

وقتی که عاشقش باشی…

دختر قصه ما خیلی مظلومه، دختری که عاشق مـیشـه ولی ای کـاش نمـی شـد.

دختری که مـی فهمه عشقش دوستش داره ولی ای کـاش نمـی فهمـیـد وامـیـدوار نمـی شـد.

دختر قصه ی ما خیلی سیاه بختـه! دختری که جای لباس عروس رخت سیاه

به تنش مـیشـه .دختری که گلهای رزی که بایـد دست گل عروسیش مـیشـد

حالا سر خاک عشقش پرپر مـیکنه. قصه ی ما حکـایت دختری که تـو اوج عاشقـی

شکست رو تجربه مـیکنه وحسرت مهمون قلب عاشقش مـیشـه،دختری که قلب عشقش

رو به کس دیگـه مـیـدن… دختری که همه ی امـیـداش حسرت مـیشـه…

 رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بائو

دانلود رمان بغض همـیشگی زهرا نبی لو

قسمت اول رمان کوله بار تنهایی

کشان از پله ها پایین اومدم. یک راست به سمت آشپزخـونه رفتم ،

مامان با دیـدنم از ترس هین بلندی کشیـد و مالقه

از دستش روی زمـین افتاد.

هین !

نگـاه متعجبی بهش کردم وگفتم:

مـگـه جن دیـدی مامان؟

صد رحمت به جن ،تـواز جنم بدتری !

نگـاه بی خیالی بهش مـی اندازم ومـیگم :

مادر دست وپا چلفتی من باز چی شکستی ؟

باچهره ی عصبی به سمتم مـیادومـیگـه:

به من مـیگی دست وپا چلفتی؟

آب دهنم رو قورت مـیـدم وبا ترس مـیگم :

مزاح فرمودم مادر

چشم غره ای مـیره ومـیگـه:

چشمدیگـه تکرار نشـه

به سمت اجاق مـیرم ودونه دونه در قابلمه ها رو باز مـی کنم با به به وچه چه مـیگم:

اوممم ،چه کرده فرشتـه بانو ،چه خبره مامان ؟

هیچ خبری دخترم

چشمام رو ریز مـی کنم ومـیگم خبری نیست ،سه چهارنوع غذا پختی  دایی فرشاد..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان