دانلود رمان گریزان از عشق  از مهدیه رزازپور

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان گریزان از عشق pdf از مهدیه رزازپور با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهدیه رزازپور مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان گریزان از عشق

تینا دختری که به دلیلی از عشق فراری شـده و ناخـواستـه وارد یه

بازی مـیشـه و از جایی که انتظارشو نداره عشق سد راهش مـیشـه

رمان پیشنهادی دانلود رمان نفوذی عاشق مهدیه رزازپور

قسمت اول رمان گریزان از عشق

در را با کلیـد باز کردم وارد خانه شـدم چه سکوت خفه کننده ی در داخل خانه جریان داشت

کیفمو روی مبل رها کردم به آشپزخـونه رفتم فنجون را از داخل کـابینت برداشتم و روی اپن کنار

گـاز گذاشتم قهوه جوش را روی شعله ی گـاز قرار دادم و قهوه داخلش ریختم احساس کردم

کسی پشت سرم است برگشتم یه دختر با لباس های رنگ و رو رفتـه ایستاده بود و با ترس نگـاهم

مـیکرد چرا هنوز نرفتی

نگـاهش رنگ تعجب گرفت و در سکوت بهم زل زد چند قدم به سمتش برداشتم

چرا حرف نمـیزنی؟

یه قدم رفت عقب به چشم

هایش نگـاه کردم و داخل قهوه ی نگـاهش حل شـدم این چشمای

معصوم مـگـه مـیشـه متعلق به دختری مثل او باشـد نگـاهمو از نگـاهش گرفتم

ببینم نکنه تـو لالی که حرف نمـیزنی؟

بازم چیزی نگفت

اسمت چیه ؟

بالاخره دهنشو باز کرد

سایه

چه عجب بالاخره حرف زدی؟؟ مـیگم چرا هنوز نرفتی؟؟

سایه اخه الان از خـواب بیـدار شـدم اهان،! گرسنه هستی

سایه نه

معلوم بود که داره دروغ مـیگـه ، با لحنی سرد و دستـوری گفتم

بشین

از حرفم اطاعت کرد و روی صندلی نشست از داخل یخچال نون و پنیر برداشتم و مقابلش روی

مـیز گذاشتم

بخـوربا تردیـد نگـاهم کرد و با مقداری مکث شروع به خـوردن کرد نمـیـدونم چرا اما دلم براش سوخت

انگـار اون با تمام دخترای که قبلا دیـده بودم فرق داشت

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان