دانلود رمان دنیام باش از زهرا خرمی فر

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دنیام باش pdf از زهرا خرمـی فر با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا خرمـی فر مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان دنیام باش

تـو نیستی و من در خـودم سرگردانم غیرقابل نفوذ برای واژه ها مصون برای سکوت شبها را ترک مـیکنم

بدون هیچ مسیر بی آنکه بدانم زندگی را دوباره از کجا شروع کنم…خلاصه که خانواده ای نیست

که مثل ما تا این حد پولدار باشـه  با رسیـدن به خـونه کیانا، از فکر بیرون اومدم

 دستم رو روی بوق گذاشتم و چند بار پشت سر هم فشردمش

با بیرون اومدنش از حیاط، دست از بوق زدن برداشتم و دستم رو روی فرمون گذاشتم

در ماشین رو باز کرد و خـودش رو داخل ماشین پرت کرد   سلام دختره، چه طوری خـوبی!

نگـاهش کردم که مثل همـیشـه آرایش غلیظی کرده بود   چشم هام رو باز و بستـه کردم

علیک  مرسی  خب کجا بریم! لب برچیـد   وا تـو زنگ زدی گفتی آماده باش مـیام دنبالت

پس بایـد خـودت ببریم یه جایی دیگـه  اخمـی کردم   من نمـی دونم هر جا تـو بگی

لبخندی زد   اوکی  پس به عرشیا زنگ مـی زنم با دوستش بیان رستـوران ما هم بریم خـوبه؟

اوه   کوفت‌  ماهورا باز چرت نگی فهمـیـدی؟  تا نگن نمـی گم

نفسی کشیـد   خـوبه خیالم راحت شـد

با رسیـدن به رستـوران از ماشین پیاده شـدیم باهم رفتیم سمت در ورودی رفتیم و وارد شـدیم

نگـاهی به اطراف انداختم رستـوان شیک و مدرنی بود به آدم ها نگـاه کردم و از کیانا پرسیـدم:

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان جیبم خالی دلم پر

قسمت اول رمان دنیام باش

کجان؟ _اونا اونجان

نگـاهم رو دوختم به دو پسری که داشتن به ما نگـاه مـیکردن کیانا دستم رو کشیـد و به طرفشون رفتیم

_بریم  کنارشون وایسادیم یکیشون با لحن صمـیمانه ای احوال پرسی کردن

_ سلام‌خـوبیـد؟ سلام نکردم و فقط سرم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان