دانلود رمان کویر عشق از Tina27 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان کویر عشق pdf از Tina27 با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان Tina27 مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/هیجانی/پلیسی

خلاصه رمان کویر عشق

بهار که به تازگی پروانه‌ی وکـالتشو بعد از چند سال کـار آموزی کنار وکیل بنامـی گرفتـه و

دفتری برای خـودش تـهیه کرده خیلی مشتاقه آقای نویـد رو که شُهره‌ی خاصی در بین وکلا

داره رو از نزدیک ببینه و از تجربیاتش استفاده کنه …

بالاخره مـیبینه ولی نه اونطورکه مـیخـواستـه و همه چی

اونجور پیش نمـیره که مـیخـواستـه…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شروع دوباره

قسمت اول رمان کویر عشق

صدای در اتاقم منو از افکـارم بیرون کشیـد

بله؟

بیام تـو؟

صدای باربد برادرم بود

در رو باز کرد و سرش رو از الی در نیمه باز داخل کرد بیا

لبخندی زدم

چرا نمـیای ؟ چیزی شـده؟

باربد نه ….فقط مـیخـواستم بگم ….مامان کـارت داره !

کـالفه نگـاهمو ازش گرفتم ..مـیـدونستم چی کـارم داره

باربد چی کـار مـیکنی ؟ مـیای ؟

باربد اگـه تـو بری منم مـیام مـگـه جز اومدن راه دیگـه ای هم دارم ؟ راستی تـو هم مـیخـوای بیای ؟

لبخندی بروم زد

باربد نگران نباش بهار .

تا وقتی داداش گلی مثل من داری غصه که خـوردن نداره !

با یه ابروی باال رفتـه نگـاش کردم

باربد نمـیـدونم فقط مـیـدونم مامان کـارت داره و احتماال راجب همـین

وقت کردی یه کم از خـودت تعریف کن؛ کی مـیریم؟

موضوع هم مـیخـواد باهات صحبت کنه

از روی تختم بلند شـدم و روتختیم رو با کشیـدن دستم روش

مرتب کردم باشـه…الان مـیرم ببینم چی کـارم داره

و از اتاقم خارج شـدم

از اتاقم که خارج شـدم باربد با زدن چشمکی به من وارد اتاق خـودش شـد

و در رو بست

با کلافگی راه اتاقم تا سالن پذیرایی رو طی کردم

مامان روی کـاناپه ای نشستـه بود و مجله ای دستش بود

رفتم و کنارش نشستم

مامانم نگـاهی بهم کرد و لبخندی زد….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان